Spring til indhold

Klubbens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-Motion) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til og glæden ved cykling for såvel klubbens medlemmer som borgere i Ry-området. Klubben har vedtaget en adfærdskodeks, som dens medlemmer skal følge. Sundhedsfremme er en central værdi for klubben ligesom det er afgørende, at RyCC bidrager til fortsat at fremme breddeidrætten i Ry.

§ 3 Medlemskab og indmeldelse

Som aktivt medlem af Ry Cycle Club kan optages enhver, der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Der er dog en mindestealder på 7 år for medlemmer. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller via email til foreningen.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Alle medlemmer under 14 år skal køre sammen med en voksen ledsager (over 18 år).

Indmeldelsen er bindende for et år, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår. Udmeldelse forudsætter, at medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§ 5 Medlemmets ansvar

RyCC har intet ansvar for skader, som medlemmerne måtte blive udsat for eller påføre sig selv, andre personer, ting eller genstande under træning, ture, motionsløb eller andre arrangementer inden for klubregi. Skader som klubbens medlemmer måtte forvolde i ovennævnte sammenhænge er derfor medlemmernes eget ansvar og risiko.

§ 6 Kontingent & restance

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 30 dage efter den fastsatte forfaldsdato, slettes af medlemslisten. Kontingentfritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelsen i særlige tilfælde.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller adfærdskodeks, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet har ligeledes ret til at kræve, at den konkrete sag drøftes som et særligt dagsordenspunkt på førstkommende ordinære generalforsamling. For at generalforsamlingen kan bekræfte eksklusionsafgørelsen, kræves samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter (2/3 stemmeflertal).

§ 8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som ikke er i restance.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er spørgsmål om eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens opløsning, hvortil der stilles særlige krav til stemmeflertallet (jf. §7, §15 & §16). Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét andet medlem.

Såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det, kan vedkommende ved personvalg eller afgørelser om eksklusion forlange skriftlig afstemning.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1: Den ordinære generalforsamlings indkaldelse og beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 2 ugers varsel via e-mail udsendt direkte til klubbens medlemmer og ved opslag på klubbens hjemmeside, begge med angivelse af dagsorden. Det anbefales samtidig, at generalforsamlingen annonceres i den lokale presse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Undtaget herfra er spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, hvortil der stilles særlige krav til stemmeflertallet (jf. §15 & §16)

Stk. 2 Den ordinære generalforsamlings afholdelse

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3 medlemmer ved ulige årstal, 2 medlemmer ved lige årstal.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger sin referent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer i RyCC må ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsens sammensætning og beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Formanden og kassereren skal være personligt myndige. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden samt mindst to medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 12 Forretningsorden og tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves underskrift af såvel formand som kasserer.

Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggende over for Skanderborg Kommune ved ansøgning om tilskud m.v..

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september. Bestyrelsen skal inden den 15. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status kan udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Klubbens midler skal indsættes på bank- og/eller girokonto. Kassereren skal på forlangende forevise klubbens regnskabsmateriale, bøger, bilag m.v. samt den kontante kassebeholdning for klubbens formand og klubbens revisor.

§ 14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i juli måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med netop dette formål. For at den første af disse er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages på den første generalforsamling kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på den første generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med en stemmeflerhed på 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved opløsning tilfalder klubbens formue andre idræts- eller motionsforeninger i Ry-området. Den sidste af de to generalforsamlinger træffer beslutning herom.