RyCC

Indkaldelse til generalforsamling

Kære klubmedlemmer i Ry Cycle Club

I indkaldes til den årlige generalforsamling i RyCC.

Inden den ordinære generalforsamling inviteres I til et indlæg med vores nye samarbejdspartner DGI Østjylland.
Bjørn Søvsø Jensen vil tale til/med os om hvad vi kan bruge DGI til. Herunder kursustilbud, aktiviteter og foreningsarbejde i øvrigt.

Det er selvfølgelig tilladt blot at møde op til et af punkterne.

DGI indlæg og generalforsamling afholdes på:

–        Det store torv ved biblioteket på Mølleskolen.

Onsdag den 26. oktober 2016

–        Kl. 18:45 – 19:45  DGI indlæg

–        Kl. 20:00 – 22:00  Generalforsamling RyCC

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Undtaget herfra er spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, hvortil der stilles særlige krav til stemmeflertallet.

Se i øvrigt vedtægterne for RyCC på www.rycc.dk.

Vedlagt følger bestyrelsens forslag til budget.

Her foreslår vi at kontingentet nedsættes med 33%, da vi igen i år kommer ud med et stort overskud.

Mere om dette på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3 medlemmer ved ulige årstal, 2 medlemmer ved lige årstal.
  – Claus Larsen er på valg og ønsker ikke genvalg
  – Vibeke Haldrup er på valg
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10.   Eventuelt

På vegne af RyCC’s bestyrelse

Martin Knudsen

2016-2017-budget-rycc